ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΕΑΣ Κιάτου ΑΕΣ ΑΕ αναγνωρίστηκε ως Ο.Π. με την υπ΄ αρίθ. 2662/06.02.2015 απόφαση αναγνώρισης της ΔΑΟΚ Κορινθίας. Σε συνέχεια των ανωτέρω και με την ιδιότητα της Ο.Π., εγκρίθηκε στις 31.03.2015 με την υπ’αρίθ.1802/36612 ΥΑ, η συμμετοχή της Ο.Ε.Φ. ΕΑΣ Κιάτου ΑΕΣ ΑΕ στο τριετές Πρόγραμμα Εργασίας του Καν.(ΕΕ)611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής. Το πρόγραμμα της ΟΕΦ ΕΑΣ Κιάτου στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής για την τριετία 2015-2018 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών μελών της.  
 
Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και στην πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Η υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών έχει ήδη ξεκινήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα στοχευμένων δράσεων όπως:

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης θα δώσει έμφαση στους ακόλουθους στόχους:

• Να προωθήσει ένα μοντέλο παραγωγής ελιάς το οποίο θα σέβεται το περιβάλλον, θα είναι οικονομικά βιώσιμο και θα διατηρεί τις πολλαπλές δραστηριότητες της γεωργίας, δηλαδή τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές πλευρές της.

• Να εξασφαλίζει μία αειφορική παραγωγή από υγιείς ελιές υψηλής ποιότητας με ελάχιστη παρουσία υπολειμμάτων εντομοκτόνων.

• Να προστατεύει την υγεία των αγροτών όσον αφορά το χειρισμό των αγροχημικών.

• Να προωθεί και να διατηρεί υψηλή βιοποικιλότητα στο οικοσύστημα της ελιάς και τις γειτονικές περιοχές.

• Να δίνει προτεραιότητα στην χρήση φυσικών ρυθμιστικών μηχανισμών.

• Να διατηρεί και να προάγει τη μεγάλη διάρκειας γονιμότητα του εδάφους.

• Να ελαχιστοποιεί την μόλυνση του νερού, εδάφους και αέρα.

Για το λόγο αυτό τόσο οι νέοι ελαιοπαραγωγοί, όσο και οι παλιοί θα εκπαιδευτούν σε όλα τα θέματα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2 με έμφαση στη κατάρτιση τους για τα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας και των ελαιώνων, της συλλογικής συγκομιδής, έκθλιψης, αποθήκευσης και εμπορίας των ελαιοκομικών προϊόντων.

2. Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΕΦ θα υπολογίσει ετησίως τις εκλυόμενες ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται στο χωράφι από ελαιοπαραγωγούς της ομάδας ΣΟΔ. Επιπλέον, όλοι οι παραγωγοί θα ενημερωθούν για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία.

3. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού όπως ελαιοδίχτυα, ελαιοραβδιστικά και δεξαμενές.

4. Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, τις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού όπως εδαφολογικό εργαστήριο, ζυγιστικό δεξαμενής ελαιολάδου, ανοξείδωτες δεξαμενές ελαιολάδου, ηλεκτροκίνητα κλάρκ κ.α.

5. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Στην Ο.Ε.Φ. θέλοντας να διαφυλάξουμε την ποιότητα του ελαιολάδου μας θα εφαρμόσουμε Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε 2 επίπεδα: παραγωγού και ελαιοτριβείου. Σε επίπεδο ελαιοτριβείου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας στο κάθε ελαιοτριβείο το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 222005:2007. Επιπλέον θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του κάθε ελαιοτριβείου. Τέλος πολύ σημαντικό κομμάτι για τη σωστή ιχνηλασιμότητα στο ελαιόλαδο είναι η παρακολούθηση της σε επίπεδο παραγωγού. Για το λόγο αυτό δίνεται ήδη σε παραγωγούς που συμμετέχουν και στην ολοκληρωμένη διαχείριση ειδικά σχεδιασμένο τετράδιο ιχνηλασιμότητας όπου θα καταγράφονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω ιχνηλασιμότητα.

6. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σε ελαιοτριβεία μέλη της ΟΕΦ

7. Δράσεις επικοινωνίας

Η προβολή των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας στοχεύει στην ανάδειξη της βελτίωσης της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων της ΟΕΦ, αλλά και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής της.